Asset Publisher Asset Publisher

   ŁUKAWIEC

Kod obszaru: PLH180024
Powierzchnia całkowita: 2270,2 ha


Przeważająca część ostoi (93%) wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (w tym Nadleśnictwa Lubaczów i Jarosław). Z 2270,2 ha powierzchni całkowitej ostoi – 1102,8 ha jest w zarządzie Nadleśnictwa Jarosław.

Przedmiotem ochrony w tym obszarze są:
1. Siedliska przyrodnicze:
• Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 33,68% powierzchni ostoi
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 2,32%
• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 2,15%
• Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 0,65%
• Kwaśne buczyny 0,5%
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 0,29%
• Bory i lasy bagienne 0,04%

2. Zwierzęta: kumak nizinny, modraszek teleius, czerwończyk nieparek, modraszek nausithous i przelatka aurinia
3. Rośliny: ponikło kraińskie

Teren ostoi Łukawiec pokrywają głownie lasy liściaste (46%) i mieszane (41%). Wśród lasów liściastych przeważają grądy, czyli wielogatunkowe lasy z przewagą grabu i dębu oraz z domieszką lipy, klonu i jawora. Występujący na terenie ostoi grąd subkontynentalny ma złożoną, wielowarstwową strukturę. Wyróżnić tu można warstwę drzew, warstwę krzewów składająca się m.in. z leszczyny, trzmieliny, kruszyny, kaliny koralowej i rzadziej wawrzynka wilczełyko oraz bogatą warstwę zielną z zawilcami, przylaszczką, ziarnopłonem i miodunką ćmą. Wzdłuż cieków wodnych i w wilgotnych zagłębieniach występuje kilka rodzajów łęgów, czyli lasów w skład których wchodzą takie gatunki drzew jak: olsza, topola, wierzba, wiąz, jesion i dąb.

 

Ostoja obejmuje również kilkadziesiąt hektarów łąk, w tym miejscami dobrze zachowane łąki trzęślicowe z cennymi motylami łąkowymi: modraszek teleius, czerwończyk nieparek, modraszek nausithous i przelatka aurinia. Dla tego ostatniego gatunku ostoja Łukawiec jest jednym z bardzo niewielu miejsc występowania w tej części Polski.

Najcenniejszym gatunkiem spotykanym na obszarze ostoi jest ponikło kraińskie. Jest to roślina wodno-błotna rosnąca w miejscach zaburzonych i zamienianych antropologicznie (kałuże na drogach gruntowych, rowy melioracyjne, nieczynna piaskownia). Obecnie na terenie Polski znane są 3 stanowiska ponikła kraińskiego: Moszczaniec w Beskidzie Niskim, Wymysłów pod Mielcem oraz ostoja Łukawiec. Na terenie ostoi występuje niewiele ponad 200 osobników zajmując bardzo niewielkie powierzchnie na 3 stanowiskach odległych od siebie po ok. 5 km.

 

Na tym obszarze występuje również wiele innych rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt (m.in. wawrzynek wilcze łyko, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, traszka zwyczajna, rzekotka drzewna), jednak nie są one przedmiotem ochrony tego obszaru Natura 2000.