Asset Publisher Asset Publisher

ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH PROW

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesienia, jeszcze przed złożeniem w Biurze Powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie, powinni posiadać plan zalesienia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Plan zalesiania można uzyskać po złożeniu w nadleśnictwie wniosku o sporządzenie planu zalesienia wraz z wymaganymi dokumentami. Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne.

DOKUMENTY  POTRZEBNE  DO  SPORZĄDZENIA  PLANU  ZALESIENIA

 

  1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek ewidencyjnych , na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną , a w przypadku braku tego planu  - zaświadczenie potwierdzające , ze przeznaczenie gruntów do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną nie jest sprzeczne z ustaleniami studium zagospodarowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  a w przypadku braku tego planu oraz tego studium – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca grunty przeznaczone do zalesienia
  2. Materiał graficzny , o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z kartą informacyjną , udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją'' , lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ,która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną , z naniesionymi granicami tych gruntów , albo jej powiększenie;
  3. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające , że grunty przeznaczone do wykonania zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście , o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia – w przypadku braku karty informacyjnej, o której mowa w pkt 2 ;
  4. Oświadczenie rolnika albo jednostki o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną , zawierające numery działek ewidencyjnych , na których są położone te grunty;
  5. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych , na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną;
  6. Mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe , nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca;
  1. Wskazanie granic całości gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów wraz z powierzchnią działek ewidencyjnych , na których są położone,
  2. wskazanie granic gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12 ° i określenie powierzchni tych gruntów,
  3. wskazanie granic kęp i określenie ich powierzchni

- w przypadku gruntów z sukcesją naturalną lub planowanego wykonania zalesienia części działki ewidencyjnej, lub planowanego wykonania zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°;

         7.   opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności zalesienia z           celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny , również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście , o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

        8. opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z:

a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną położonych w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru  - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną  położonych na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa  w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem przypadku , o którym mowa w pkt 7.

 

 

DOKUMENTY WYMIENIONE W  PKT 1 i 3  OTRZYMAMY W URZĘDZIE GMINY

 

DOKUMENTY WYMIENIONE W  PKT  2  OTRZYMAMY W BP ARiMR (dotyczy materiału graficznego)

 

DOKUMENTY WYMIENIONE W PKT 5 i 2 (mapa ) OTRZYMAMY W STAROSTWIE POWIATOWYM

 

DOKUMENT WYMIENIONY W PKT 4   BENEFICJENT SPORZĄDZA SAM

 

DOKUMENTU WYMIENIONE W PKT 6 , 7 , 8  DOSTARCZAMY W RAZIE KONIECZNOŚCI W PRZYPADKACH  OKREŚLONYCH W TYCH PUNKTACH

 

Dodatkowo we wniosku o sporządzenie planu zalesienia należy wpisać numer identyfikacyjny producenta rolnego

 

Należy pamiętać , że wnioski wraz z planem zalesienia składa się w biurze ARiMR w terminie od 01.06 do 31.07 danego roku ( do wniosku dołącza się Plan Zalesienia )


UWAGA! Granice gruntów przeznaczonych pod zalesienie muszą być oznakowane w terenie.

 


POMOC JEST PRZYZNAWANA ROLNIKOWI DO GRUNTÓW:

 

- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art.2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz 520 ), jako użytki rolne, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. H rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady ( WE ) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady ( WE ) nr 73/2009, zwanego dalej „ rozporządzeniem nr 1307/2013 ‘' ;

 

- które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu , gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 

- stanowią własność tego rolnika  albo własność jego małżonka;

 

- o powierzchni co najmniej 0,10 ha i szerokości większej niż 20 m , przy czym wymagania , które dotyczy szerokość gruntu , nie stosuje się , jeżeli grunty te graniczą z lasem;

 

- położonych poza:

a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz 627 z póź. Zm. ), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony  albo planami zadań ochronnych tych obszarów

b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów


NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Nadleśnictwo Jarosław na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Jarosławskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarosław sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadzorem objętych jest ok. 2560 ha lasów własności osób fizycznych , mienia  

 

komunalnego gmin , związków wyznaniowych i spółdzielni na terenie gmin;

 

1. Gmina Jarosław

 

2. Gmina Laszki

 

3. Gmina Radymno

 

4. Gmina Wiązownica

 

5. Miasto Jarosław

 

6. Miasto Radymno

 

    Z ramienia Nadleśnictwa Jarosław sprawami nadzoru zajmuje się Specjalista Służby

 

Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych  - Wiesław Kruk  dostępny pod numerem telefonu –

 

602 759 236 codziennie w godzinach od 7 do 15 , oraz w biurze Nadleśnictwa Jarosław w

 

każdy wtorek od godz. 7 do godz. 15