Asset Publisher Asset Publisher

Gdzie zapalić ognisko

Strona w budowie


Ognisko w lesie

Komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław w sprawie rozpalania ognisk na terenie leśnym

Pożary niosą za sobą bardzo duże zagrożenie dla trwałości lasów. Ogień niszczy bezpowrotnie bezcenne drzewotany, które po pożarze odradzają sie przez wiele dziesiątków lat. Należy również wspomnieć, iż w trakcie pożarów lasów ginie wiele pożytecznych i rzadkich gatunków zwierząt.

Używanie ognia na terenach leśnych- przepisy prawne

Zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, w lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granic lasu, zabrania sie działań i czynności polegających na rozniecaniu ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego ognia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 82 ustawy Kodeks wykroczeń za rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu można zostać ukaranym mandatem do wysokości 500 zł.

Ponadto informujemy, iż na grunach będących w zarządzie Nadleśnictwa Jarosław nie występują miejsca wyznaczone przez Nadleśniczego do rozpalania ognisk.