Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Jarosław

Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław

Budynek Nadleśnictwa Jarosław jest pojedynczym budynkiem z 2 kondygnacjami. Jednocześnie w budynku może przebywać 54 osoby. Pracownicy przebywają w budynku od godz. 7.00 do 15.00. Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Dodatkowo wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na wprost wejścia bocznego od strony zachodniej, które posiada pochylnię celem umożliwienia dostępu osobom z niepełnosprawnością do budynku.
 
Poruszanie się osób na wózkach dla osób z niepełnosprawnością jest możliwe tylko na poziomie "0". Na tym samym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobom z niepełnosprawnością. Zajęcie z zakresu edukacji leśnej, które odbywają się w Izbie Edukacji Leśnej posiada możliwość wjazdu osobom z niepełnosprawnością poprzez dedykowaną pochylnię. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.
Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim oraz angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Nadleśnictwo postara się zapewnić tego rodzaju tłumaczenie w razie potrzeby. Prosi się o podanie takiej potrzeby minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem.
 
W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 16 623 62 40 lub e-mailowo na adres jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl