Hodowla lasu

Tereny leśne zajmowane są w 40% przez siedliska (ubogie) borowe i 60% (żyzne) lasowe, na których spotykamy szerokie spektrum gatunków drzewiastych, krzewiastych i zielnych. Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 59% powierzchni, następnie dąb – 15%, olcha – 10%, brzoza – 7%. Pozostałe gatunki: modrzew, świerk, buk, klon, lipa, jesion, grab, topola, osika i sporadycznie inne zajmują powierzchnię do 3% i mają mniejsze znaczenie gospodarcze. Stanowią one jednak cenne domieszki, zarówno produkcyjne jak i biocenotyczne.

Ochrona lasu

Las podlega stale wpływom czynników natury biotycznej i abiotycznej, które stale stwarzają zagrożenie dla jego prawidłowego wzrostu i zachowania dobrej kondycji zdrowotnej.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez 10 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Całość zagadnień koordynowana jest przez Rejony Hodowlane.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesienia, jeszcze przed złożeniem w Biurze Powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie, powinni posiadać plan zalesienia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Plan zalesiania można uzyskać po złożeniu w nadleśnictwie wniosku o sporządzenie planu zalesienia wraz z wymaganymi dokumentami. Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne.