Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Nadleśnictwo Jarosław zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 16 609 ha.

Zasięgiem swym obejmuje część Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Według rejonizacji przyrodniczo - leśnej położone jest w VI Krainie Małopolskiej, Dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich w Mezoregionie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Obszar nadleśnictwa hydrologicznie znajduje się w dorzeczu dopływów rzeki San: Wiszni, Szkła i Lubaczówki. Działania w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, są utrudnione ze względu na istnienie miejsc bezodpływowych i o trudnym podmokłym terenie.

Pod względem klimatycznym obszar Nadleśnictwa zaliczany jest do sandomierskiej krainy klimatycznej z klimatem podgórskich nizin i kotlin, który przejściowo modyfikowany jest wpływem klimatu kontynentalnego. Dominują gleby bielicoziemne (42,6%), brunatnoziemne (19,9%), glejobielicoziemne (13,2%). Tarnogrodzkiego wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej. Rzeźba terenu jest tutaj płaska, z nielicznym wzniesieniami pochodzenia lodowcowego. Małe, nieuregulowane rzeki : Wisznia, Szkło i Lubaczówka, z licznymi starorzeczami i meandrami są ostoją zwierząt i ptactwa wodnego. W okresach wiosennych regularnie wylewają na okoliczne pola i lasy.

Tutejsze drzewostany są bardzo zróżnicowane pod względem siedliskowym. Obok żyznych i zasobnych siedlisk lasowych (z dębem i bukiem) występują uboższe zbiorowiska borów i borów mieszanych gdzie dominuje sosna - najważniejszy gatunek lasotwórczy. Pozostałe m.in dąb, olcha, buk i brzoza występują w zdecydowanej mniejszości. Lasy Nadleśnictwa stanowią pozostałość Puszczy Sandomierskiej. W ich skład wchodzi 89 kompleksów leśnych, z których część zaliczona do lasów ochronnych pełni głównie funkcje wodochronne.